Hivá
Liliu Homou Lotó
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

182

Liliu Homou Lotó

ʻI he fiefia

1. Tala ʻe he palōfitá,

Hāʻele mai ʻa e ʻEikí,

Pea liliu homou lotó,

Ngāue ʻo e hakeakiʻí,

ʻO e moʻui mo e pekiá.

2. Haʻu ʻa ʻIlaisiā,

Ngaahi ʻaho fakaʻosí,

Fakafoʻou mo akoʻí,

Ngaahi talaʻofa ne faí,

Kakai ʻo māmaní.

3. Liliu ki he ngaahi tamaí,

Toʻu tangata ʻi muʻá;

Kumi pea fakamaʻú;

ʻI he ngaahi temipalé

Ki he taʻengata kotoá.

4. ʻOfa ʻi homou hakó,

He kahaʻu ʻi muʻá.

Pea nau monūʻiá,

ʻI he taʻengata kotoá,

ʻI hoʻo mou faivelengá.

Fakaleá: Paul L. Anderson, fāʻeleʻi 1946. © 1983 Paul L. Anderson and Lynn R. Carson

Fakatuʻungafasí: Gaylen Hatton, fāʻeleʻi 1928. © 1985 LDS ʻOku ngofua ke hiki hano tatau ʻo e himi ko ʻení ke ngāueʻaki pē ʻi he Siasí pe ʻi he ʻapí pe ʻi ha meʻa ʻoku ʻikai fakakomēsiale.

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 138:46–48

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 128:17–18, 22–24