Hivá
Maʻá e Kau Māʻoniʻoni
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

36

Maʻá e Kau Māʻoniʻoni

ʻI he loto-fakaʻeiʻeiki

1. Kau māʻoniʻoní ngāué,

Fakahā he tuí ki he māmaní,

Ke monūʻia Ho huafa ʻEikí,

[Chorus]

Hāleluʻia Hāleluʻia.

2. Kau tau mateaki moʻoní,

Hangē ko e kau māʻoniʻoní,

Ikuna e kalauni koulá

[Chorus]

Hāleluʻia Hāleluʻia.

3. Ko Koe homau maka mo e iví;

ʻEiki homau taki tau leleí.

Ko homau maama he poʻulí,

[Chorus]

Hāleluʻia Hāleluʻiá.

4. Fuoloa e tau pea lahí,

Ongo e talupite ikuná,

Toʻa e loto mo e sinó,

[Chorus]

Hāleluʻia Hāleluʻiá

5. He ngaahi fonua kotoa pē,

Hono masani mo e kakaí,

Hiva fakafetaʻi ki he ʻOtuá,

[Chorus]

Hāleluʻia Hāleluʻia.

Fakaleá: William Walsham How, 1823–1897, alt.

Fakatuʻungafasí: Ralph Vaughan Williams, 1872–1958.

Naʻe toe pulusi mei he English Hymnal ʻi ha ngofua mei he Oxford University Press.

ʻOku ʻikai ngofua ke hiki hano tatau ʻo e himí ni taʻe maʻu ha ngofua mei he kau maʻu mafai pulusí.

2 Tīmote 4:7–8

Fakahā 14:12–13