Hivá
Kuo Toe Tuʻu
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

108

Kuo Toe Tuʻu

ʻI he loto-fakaʻeiʻeiki

1. Kuo toe tuʻu kuo toe tuʻu,

Fakahā ʻa e fiefia,

Naʻá Ne ʻaho tolu he

Fale fakapopula,

Kuo ikuna ʻa e mate.

Fai hotau vete ange.

2. Ke tau fakalāngilangi,

Maʻalali ʻo e ʻEiki,

Mole ʻa e fakapoʻuli

Hā mai ʻa e pongipongi,

Hā mei he hahake.

Fakaʻilonga kuó Ne pule.

3. Kuo toe tuʻu kuo toe tuʻu,

Peá Ne fakaava,

Tauʻatāina he haʻi

Mo e mate malaʻia,

Ha langi lanu maʻa.

Fonu he fiefia.

Fakaleá: Cecil Frances Alexander, 1818–1895

Fakatuʻungafasí: Joachim Neander, 1650–1680

Maʻake 16:6–7

Mōsaia 16:7–9