Hivá
ʻO ka Mau ka Tutuku
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

79

ʻO ka Mau ka Tutuku

ʻI he loto-faʻalotu

1. ʻO ka mau ka tutuku

ʻEiki toka ha monū

ʻAi homau lotó ke hū,

ʻEiki homau fakaū.

2. Talavou ke mou ʻeva,

He fono ʻa e ʻOtuá,

Taki tonu he halá,

ʻA Ho mafí ʻOtuá.

3. Tamai ʻaloʻofa ē,

Ki heʻemau ngāué,

Ke mau ʻiate Koe pē,

Nofo fiemālié.

4. Fakamolemoleʻi,

Pea mau hao mei he filí,

Tokoni ke mau moʻuí,

Pea nofo ki he ʻEikí.

Fakaleá: George Manwaring, 1854–1889

Fakatuʻungafasí: Benjamin Milgrove, 1731–1810; fokotuʻutuʻu ʻe Ebenezer Beesley, 1840–1906

Same 119:33–35