Hivá
Kolo ko Pētelihemá
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

116

Kolo ko Pētelihemá

ʻI he loto-melino

1. Kolo ko Pētelihemá,

ne ʻaloʻi ai.

ʻA Sīsū Kalaisi ko ho-

tau Fakamoʻui.

Ne taki ʻa e fononga,

he fetuʻu ngingila,

Ko e ngaahi fakaʻānaua,

ne hoko kotoa.

2. Ne ʻaloʻi ʻa Kalaisi,

ʻe Mele ko e faʻē.

Lolotonga naʻe leʻo

ʻe he kau ʻāngelo.

Ko e fetuʻu ngingila,

fakahā ʻa e tama,

Melino ki he māmani,

ki hotau ʻEiki.

3. Ne toka pē ʻa e tama,

ʻo e talaʻofa.

Foaki mei he ʻOtua,

ko hotau haoʻanga.

Fanongo ʻa māmani,

kuo ʻaloʻi mai,

Ko Sīsū ko e Kalaisi,

kuo hāʻele mai.

Fakaleá: Phillips Brooks, 1835–1893

Fakatuʻungafasí: Lewis H. Redner, 1831–1908

Maika 5:2

Luke 2:4–16