Hivá
ʻI he Māmani mo e Faingataʻa
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

136

ʻI he Māmani mo e Faingataʻa

Fiefia

1. ʻI he māmani mo

e faingataʻá,

ʻOku ai ʻa e paea

mo e masivá,

Fēfē hono lelei

kapau te tau fai,

ʻI he loto ʻofa

mo e kātakí.

[Chorus]

ʻAtu ʻa e ʻofa ki he masivá

Fakafiemālié

Hono ngaahi ʻaho,

ʻAtu ʻa e ʻofa ki he masivá

Fakafiemālié

hono ngaahi ʻaho.

2. ʻOku ai ha meʻa

te u lava ke fai,

Kapau te u feinga

ʻo faimālohi,

ʻOua te tau foʻi,

ki he faingataʻa,

Ka ke laka atu

ki hotau palé.

[Chorus]

ʻAtu ʻa e ʻofa ki he masivá

Fakafiemālié

Hono ngaahi ʻaho,

ʻAtu ʻa e ʻofa ki he masivá

Fakafiemālié

hono ngaahi ʻaho.

3. ʻO ka tau mamahi

fai ʻetau hivá,

Fakafiefia

hotau kāingá,

Tuʻu ʻi he tui

ki hotau ʻEikí,

ʻAtu ʻa e ʻofa ki

Heʻene fānaú.

[Chorus]

ʻAtu ʻa e ʻofa ki he masivá

Fakafiemālié

Hono ngaahi ʻaho,

ʻAtu ʻa e ʻofa ki he masivá

Fakafiemālié

hono ngaahi ʻaho.

Fakaleá: Lanta Wilson Smith

Fakatuʻungafasí: Edwin O. Excell, 1851–1921

Same 100:2

Sēmisi 1:27