Hivá
Ka Faingataʻa Ho Hala Feinga
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

58

Ka Faingataʻa Ho Hala Feinga

ʻI he loto-ʻapasia

1. Ka faingataʻa ho hala feingá,

Pe mālohi mai ho fili feingá,

Neongo ko e mamahi ʻeni,

ʻE ʻi ai ʻa e fiefia

ʻi he hulu ʻo ʻetau feingá.

[Chorus]

ʻOua naʻá ke foʻí

Neongo ʻa e vaivai,

Te tau fiemālie,

Kapau te tau feinga pē.

2. ʻO ka mamahi ho loto feingá

ʻE lelei ʻapongipongi feingá.

Lahi pe ʻetau mamahi,

Pea mo e ʻahiʻahi,

Kae maʻu pē ho pale feingá.

[Chorus]

ʻOua naʻá ke foʻí

Neongo ʻa e vaivai,

Te tau fiemālie,

Kapau te tau feinga pē.

3. Ka ko ha tuʻutamaki feingá.

ʻIkai pē te Ne liʻaki feingá.

ʻOku ʻikai ai ha meʻa,

Ke motuhi, ʻEne ʻofa

Meiate kitautolu feingá.

[Chorus]

ʻOua naʻá ke foʻí

Neongo ʻa e vaivai,

Te tau fiemālie,

Kapau te tau feinga pē.

Fakaleá: W. H. Flaville

Fakatuʻungafasí: John R. Sweney, 1837–1899

ʻAlamā 37:34

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 64:33