Hivá
Ke Mou Feʻofaʻaki
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

200

Ke Mou Feʻofaʻaki

ʻI he loto-ʻapasia

Ke mou feʻofaʻaki maʻu pē

Ko e fekau ʻeni ke mou fai

Ko e meʻa ʻeni ʻe ʻilo ai kimoutolu

ko ʻeku kau ākonga.

Fakaleá mo e tuʻungafasí: Luacine Clark Fox, fāʻeleʻi 1914, fokotuʻutuʻu fakatuʻungafasi, © 1961 Luacine C. Fox. ʻOku ngofua ke hiki hano tatau ʻo e himi ko ʻení, ʻo ngāue ʻaki ki ha meʻa fakasiasi pe fakaʻapi pē ʻoku ʻikai fakakomēsialé.

Sione 13:34–35

1 Sione 4:11