Hivá
Fanongo ki he Palōfita
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

13

Fanongo ki he Palōfita

Māmalie

1. Fanongo ki he palōfita mo e ʻEikí,

ʻAkonaki ʻofa fai e ngāue ʻa e ʻOtuá.

Ui ʻEne tamaioʻeiki ke ne malangá,

Folofola Hoko ko ʻEne fakaʻilongá.

2. Ongona palōfita he fonua kotoá,

Fakahā ki māmani ʻa e ongoongoleleí,

Pōpoaki toputapu ko e fakamoʻoní,

ʻA e kau palōfita kotoa ʻi māmani.

3. Hosana! Fakafetaʻi ki Hono tāloní,

Fiefia! Pea fakahā ʻoku Ne ʻafioʻí,

Tokanga ʻa māmani pea fanongo ki aí,

Maʻu ʻa e kī ʻo e lakanga taulaʻeikí.

Fakaleá: Marylou Cunningham Leavitt, fāʻeleʻi 1928. © 1985 LDS

Fakatuʻungafasí: Darwin K. Wolford, fāʻeleʻi 1936. © 1985 LDS

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 1:38

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 68:4

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 112:30–32