Hivá
ʻOku Moʻui Hoku Huhuʻí
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

68

ʻOku Moʻui Hoku Huhuʻí

ʻI he loto-melino

1. ʻOku moʻui hoku Huhuʻí,

Te u fiemālie ai,

Pea ʻe tuʻu ʻi māmaní,

ʻI he ʻaho fakamuí.

Pea ko siʻene ʻofá,

Ko hoku fiefiaʻangá,

Ko Koe hoku ungaʻangá,

ʻI he ngaahi faingataʻá.

2. Te Ne fakakoloaʻi au,

Mo tataki Hono fofonga,

Neongo pē ʻa e mamahí,

ʻO e nofo ʻi māmaní.

Ko e mamahí ni ʻe ʻosí,

Pea mo e loʻimata ní,

Te Ne fakafiefiá,

ʻA hoku lotomoʻuá.

3. Pea te u ʻi he ngataʻanga,

Mo e ngaahi kaumeʻa ʻofa,

Pea ʻi he puletapu ní,

Teu fiefia aí.

Pea ko hoku sino ní,

ʻE ʻalu ʻi he mate ní,

Koeʻuhi ke teuʻí,

Pea ʻatu au ki he ʻEikí.

4. Te u hiva he fiefia,

ʻI he ngaahi monūʻia,

Pea ʻoku kei moʻuí,

Hoku Huhuʻi moʻoní.

Pea ʻoku ou ʻiloʻí,

ʻOku ai hoku Huhuʻí,

ʻE tuʻu ia ʻi māmaní,

ʻI he ʻaho fakamuí.

Fakaleá: Samuel Medley, 1738–1799. Naʻe kau ʻi he ʻuluaki tohi himi ʻa e Siasí, 1835.

Fakatuʻungafasí: Lewis D. Edwards, 1858–1921

Siope 19:25

Same 104:33–34