Hivá
Fai Haʻo Lotu
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

70

Fai Haʻo Lotu

ʻI he loto-fakakaukau

1. Ke ke ʻā mei ho mohenga,

Fai haʻo lotu,

ʻI he huafa ʻo Sīsū.

Pea te Ne tataki tonu

Ko Ho fakaū

[Chorus]

ʻO ka ke ka ongosia.

Lotu pē te ne lava.

Pea ka ke fakapoʻuli.

Lotu ke fai.

2. ʻO ka ke loto-mamahi,

Fai haʻo lotu,

pea kole ha tāpuaki.

Fakalelei mo ho fili

ʻI he ʻaho ní.

[Chorus]

ʻO ka ke ka ongosia.

Lotu pē te ne lava.

Pea ka ke fakapoʻuli.

Lotu ke fai.

3. Ka ke fonu ʻahiʻahi,

Fai haʻo lotu,

Pea ka ke fonu mamahi.

Fakanonga ke ʻomai

Tokoni ʻEikí.

[Chorus]

ʻO ka ke ka ongosia.

Lotu pē te ne lava.

Pea ka ke fakapoʻuli.

Lotu ke fai.

Fakaleá: Mary A. Pepper Kidder, 1820–1905

Fakatuʻungafasí: William O. Perkins, 1831–1902

Same 5:3, 12

Maʻake 11:24–25