Hivá
ʻE Tamai ʻAfio ʻi Langi
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

61

ʻE Tamai ʻAfio ʻi Langi

ʻI he loto-faʻalotu

1. ʻE Tamai ʻafio ʻi langi ē,

Fanongo ki he hiva fiefia pē,

Mau fakamālo, ki Hoʻo melinó,

ʻA ia kuo hifó.

2. Fakafonu au ʻi Hoʻo melinó,

Ke nofoʻia ʻa homau lotó,

Falala ai pē, Maʻu kiate Koé,

ʻOua naʻa hē.

3. Ko homau mālohí pē, Ko e ʻOtua

Ko e fakahaofi ia ʻo e fonuá,

Pea ʻe tala, ʻO fakamafola,

ʻA e ʻAfioná.

Fakalea: Angus S. Hibbard

Fakatuʻungafasi: Friedrich F. Flemming, 1778–1813

Fokotuʻutuʻu: Edwin P. Parker, 1836–1925

Same 29:11

Sione 14:27