Hivá
ʻOku Moʻui ʻEku Tamaí
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

194

ʻOku Moʻui ʻEku Tamaí

Hiva fiemalie

1. ʻOku moʻui ʻa e Tamai ʻofa.

Fakahā mai ʻe he Laumālie maʻu ai pē.

ʻOkú Ne moʻuí.

2. Kuó Ne fekauʻi au ki heni.

Ke tauhi ʻEne palani ne fakahā maí.

Pea ʻikunaʻí.

ʻOua ʻe ngāueʻaki ʻa e ngaahi kī ki he vaʻé he taimi ʻoku tā ai ʻeni ʻi he ʻōkaní, kae ngāueʻaki pe ʻa e ngaahi kī ki he nimá.

Fakaleá mo e tuʻungafasí: Reid N. Nibley, fāʻeleʻi 1923. © 1969 LDS

Molonai 10:5

ʻĒpalahame 3:22–28