Hivá
Ko Hoʻo Kau Tamaioʻeikí
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

156

Ko Hoʻo Kau Tamaioʻeikí

Māmālie

1. Ko Hoʻo kau ngāué,

Teuteu ke akoʻí,

Hoʻo folofola,

Tānaki hoʻo sipí.

2. Kau tamaioʻeikí,

Ke loto-mālohí,

Fakafonu maamá,

ʻAki Hoʻo moʻoní.

3. Ko Ho Saioné,

Ikuna hoʻo ʻofá,

Mole atu ʻa e pō,

Mei Hoʻo maamá.

Fakaleá: Marilyn McMeen Brown, faʻeleʻi 1938. © 1985 LDS

Fakatuʻungafasí: Willy Reske, faʻeleʻi 1897. © 1985 LDS

2 Kolinitō 4:5–6

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 50:24–25