Hivá
ʻOku Mau Lotua ʻa e Palōfitá
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

9

ʻOku Mau Lotua ʻa e Palōfitá

ʻI he loto-fakamātoato

1. ʻOku mau lotua ʻa e palōfitá,

Ke tāpuekina fakanonga,

ʻI hoʻo fonongá, ke tuʻuloa,

Hā mai hoʻo maama fakanongá

Hā mai hoʻo maama fakanongá.

2. ʻOku mau lotua hoʻo fonongá,

Pea fakaivia mei langi ná,

Ke ke taki tonu kimautolú,

Pea huluhulu ai homau halá,

Pea huluhulu ai homau halá.

3. ʻOku mau lotua ʻi he ʻofa,

Ho mau loto kotoa ke ʻafio mai,

Pea tāpuakiʻi mo foaki,

Pea nofo ʻiate Koe fiemālie pē,

Pea nofo ʻiate Koe fiemālie pē.

Fakaleá mo e tuʻungafasí: H. A. Tuckett, 1852–1918, fokotuʻutuʻu fakatuʻungafasi ʻe Evan Stephens, 1854–1930

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 107:22