Hivá
ʻOku Kei Ngangatu
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

59

ʻOku Kei Ngangatu

Hiva māmālie

1. ʻOku, kei ngangatú,

Hoʻo ngaahi fekau,

Haʻu mo ho mafasia,

Falala kiate Ia,

2. ʻOkú Ne ʻafioʻi,

ʻA Hono kakai,

Pea ʻokú Ne maluʻi,

ʻEne fānau fili.

3. Ka ke ongosia,

Lahi e kavenga,

Sio pē ki he ʻOtua.

Ko e nongaʻanga.

4. Hono finangalo,

Taʻe liliu ha ʻaho.

Pea te u ʻiate Koe pē.

He hiva mālie.

Fakaleá: Philip Doddridge, 1702–1751

Fakatuʻungafasí: Hans Georg Nāgeli, 1773–1836; fokotuʻutuʻu ʻe Lowell Mason, 1792–1872

1 Sione 5:3

Same 55:22