Hivá
ʻOku Ou Fei Maʻu Koe
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

48

ʻOku Ou Fie Maʻu Koe

ʻI he loto-fakamātoato

1. ʻOku ou fie maʻu Koe,

He houa kotoa,

Ko e ʻEiki Māfimafi,

Tene fakamoʻui au.

[Chorus]

ʻOku ou fie maʻu Koe,

He houa kotoa.

Tokoni kiate au ke u

nofo kiate Koe.

2. ʻOku ou fie maʻu Koe,

He houa kotoa,

ʻOku ofi kiate au,

ʻA e ʻahiʻahi.

[Chorus]

ʻOku ou fie maʻu Koe,

He houa kotoa.

Tokoni kiate au ke u

nofo kiate Koe.

3. ʻOku ou fie maʻu Koe,

He houa kotoa,

ʻIheʻeku fiefia,

Pea moe mamahi.

[Chorus]

ʻOku ou fie maʻu Koe,

He houa kotoa.

Tokoni kiate au ke u

nofo kiate Koe.

4. ʻOku ou fie maʻu Koe,

He houa kotoa,

Fakahinohino au,

Hoʻo palōmesi.

[Chorus]

ʻOku ou fie maʻu Koe,

He houa kotoa.

Tokoni kiate au ke u

nofo kiate Koe.

Fakaleá: Annie S. Hawks, 1835–1918

Fakatuʻungafasí: Robert Lowry, 1826–1899

2 Nīfai 4:16–35

Same 143:1