Hivá
Sīsū ē Naʻá Ne Paki
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

98

Sīsū ē Naʻá Ne Paki

ʻI he loto-ʻapasia

1. Sīsū ē naʻá Ne paki,

ʻA e mā mo Ne tufaki,

Pea naʻá Ne tāpuaki,

Folofola mou toʻo pē ʻo kai,

Mou kai ko e fakamanatu,

Fuakava fakapapau,

Tau feohi pea tuʻu maʻu,

Mou tauhi ʻEku ngaahi fekau.

2. Uaine naʻá Ne ʻatu,

Ko ʻeni ke mou maʻu,

Hoku toto kuo maumau,

Inu ʻeni ko e fakamanatu,

Pea naʻá Ne palōmesi,

Ki siʻi fānau peleʻi,

Ko e fuakava taʻe ngata,

Mou inu ʻi Hoku taʻataʻá.

3. Sīsū ē ʻafio mai,

Fakataha Ho siasi,

Fai ʻe Koe ha tāpuaki,

ʻO fafanga ʻa Hoʻo fanga lami,

Lami ko e pele ʻAʻau,

Pea hoko ko Hoʻo fānau,

Ko e sipi kuo fakatau,

ʻAki Siʻo toto ʻi he ʻakaú.

4. Mahuʻinga Siʻo toto,

Kuo tō ai ʻa e kolo,

Kolo ʻoku ʻikai ha pō,

Kolo ia ʻo e kau ʻaunofo,

Te nau hiva halelūʻia,

Haleluʻia Haleluʻia,

Hiva hosana ki he langi,

Fakataha pea mo e Mīsaiá.

Fakaleá mo e tuʻungafasí: Mētui Tuaʻone, 1871–1936

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 27:1–5

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 20:75–79

3 Nīfai 18:6–7, 11