Hivá
ʻOtua Tali ʻEmau Hū
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

91

ʻOtua Tali ʻEmau Hū

ʻI he loto-faʻalotu

1. ʻOtua tali ʻemau hū.

Toka mai ha monū

Toʻo ko e fakaʻilonga,

Hotau Huhuʻi ʻEne ʻofa.

2. Tamai fonu kelesi.

Hoifua mai ki Ho kakai.

Kai ʻa e mā kuo paki,

Lingi e tāpuaki.

3. ʻOku mau inu he vai.

Laumālie ke ofi mai.

Fakamolemole ā,

Tali ʻemau tautapa.

Fakaleá: Annie Pinnock Malin, 1863–1935

Fakatuʻungafasí: Louis M. Gottschalk, 1829–1869

liliu ʻe Edwin P. Parker, 1836–1925

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 59:9–12

2 Nīfai 10:24–25