Hivá
Fai Atu ʻa e Ngāué
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

158

Fai Atu ʻa e Ngāué

Māmālie

1. ʻA e ngaahi moʻunga ē,

Tuʻu maʻu taʻe ngāué,

He ngāue ngaahi tamaí,

He fonua lelei ní,

Lāngilangi mo leleí,

Tui ki he ʻOtua moʻuí,

Hiki hake ʻa e fuká,

He toafa mōmoá.

[Chorus]

Hiva mo e ngaahi toafá,

Fai atu ʻa e ngāué,

Kalanga mo e moʻungá,

Fai atu ʻa e ngāué,

Hiki hake ʻetau fuká,

Laka ki he ikuná,

Kau talavou toʻá,

Fai atu ʻa e ngāué.

2. Tau langa ha maka funganí,

Fale ʻo e Tuʻí,

Ngingila pea māsaní,

Hiva fakafetaʻí,

He tofiʻa kuo ʻomí,

ʻIkai ha koloa ʻosí,

Ka ko e tāpuaki leleí,

Fiefia moʻoní.

[Chorus]

Hiva mo e ngaahi toafá,

Fai atu ʻa e ngāué,

Kalanga mo e moʻungá,

Fai atu ʻa e ngāué,

Hiki hake ʻetau fuká,

Laka ki he ikuná,

Kau talavou toʻá,

Fai atu ʻa e ngāué.

Fakaleá: Ruth May Fox, 1853–1958. © 1948 LDS

Fakatuʻungafasí: Alfred M. Durham, 1872–1957. © 1948 LDS

1 Nīfai 2:10

ʻAlamā 57:27