Hivá
Kāingalotu Tau Hiva Hōsana
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

21

Kāingalotu Tau Hiva Hōsana

ʻI he fiefia

1. Kāingalotu tau hiva hōsana,

Monūʻia ki hotau fonuá,

Naʻe ʻi he poʻuli fuoloá,

Ka ʻoku tupu ʻa e maama foʻou.

2. Tokanga he ʻoku tupulekina,

Ne lea ki ai ʻa e palōfitá,

ʻE maʻu ʻo laui milioná,

Kau Senitaile mo e kau Siú.

3. ʻOku tupu ʻi he ngaahi toafa,

ʻI he moʻunga mo e teleʻa,

Pea mo e lalo langí ni kotoa pē

Tupu ia ʻi māmani fulipē.

4. Te tau fanongo he fakafetaʻi,

Mei he kau manuki ʻo māmaní,

Pea ʻosi ʻa e fakatanga mo e lumá,

Pea toki tupu ʻa e melino.

Fakaleá: Thomas Hastings, 1784–1872

Fakatuʻungafasí: Edwin F. Parry, 1850–1935

ʻĪsaia 35:1–2, 10

2 Nīfai 8:3, 11