Hivá
Lolotonga Leʻo ʻa e Kau Tauhi-sipi ʻi he Pō
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

117

Lolotonga Leʻo ʻa e Kau Tauhi-sipi ʻi he Pō

Longomoʻui

1. Lolotonga leʻó ʻa e kau

tauhi sipi he pō

Ne malama ʻa e maama he

haʻu ʻa e ʻāngeló,

Pea ʻoua ʻe manavahē,

He ko e ongoongo

Ki he faʻahinga ʻo e ta-

ngata ʻa e melinó.

2. Vakai ʻe ʻaloʻi mai ʻa e

Tama ʻo Hēvaní,

Hako ʻo Tēvita pea hu-

afa ko Kalaisí,

Pea naʻe ʻaloʻi mai,

He ʻaiʻangakaí

Mamata mo lotu kiate

Ia ʻa māmaní.

3. Lea ʻa e selafimi pea hā

mai ʻa e kau ʻāngeló,

ʻO fakafetaʻi mo nau

hiva fakamālō,

Kololia ki he ʻOtua

Hono fuʻu ngeia

Kuo ʻaloʻi ki māmani

ʻa hotau Misaiá.

Fakaleá: Nahum Tate, 1652–1715; makatuʻunga ʻi he Luke 2:8–14

Fakatuʻungafasí: Hiva tuʻu fonua Yorkshire, ca. 1800

Luke 2:8–14