Hivá
Ka Faingataʻa Ho Hala
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

60

Ka Faingataʻa Ho Hala

Fiefia

1. Ka faingataʻa ho hala.

Kāingalotu lototoʻa,

Ki he toe tuʻu ʻanga ua,

Ongo ʻEne ʻaloʻofa,

Ongo ʻEne ʻaloʻofa.

2. ʻOku mau tatali ʻEiki.

Ki Hoʻo toe hāʻele mai,

Ki māmani ʻo nofo tuʻi,

Mo Hoʻo kau māʻoniʻoni,

Mo Hoʻo kau māʻoniʻoni.

3. Ngāue mālohi he ʻEiki.

ʻAi hoʻo ʻofa lahi,

Faʻahinga mo e kakai,

Ko e melino ʻa Kalaisi,

Ko e melino ʻa Kalaisi.

4. Ngāue mālohi he ʻEiki.

ʻO ikunaʻi ʻa e fili.

Sio atu pē ki muʻa.

Pea te tau tau fonua.

Pea te tau tau fonua.

5. ʻOku tupu ʻEne ngāué

ʻI māmani kotoa pē

Ko e maka ʻe teka pē

ʻI māmani ʻEne pulé

ʻI māmani ʻEne pulé.

6. ʻE feinga ʻa Sētane

Tala ʻe he palōfitá

Taloni e ʻOtuá ʻe tuʻú;

ʻIkai ikunaʻi iá.

ʻIkai ikunaʻi iá.

7. Kolōlia ki Hono huafá

Siʻene kau tamaioʻeikí

Fakahā pē ki māmaní

Tala ʻa e fakamoʻuí

Tala ʻa e fakamoʻuí.

Fakaleá: ʻĪlisa R. Sinou, 1804–1887

Fakatuʻungafasí: George Careless, 1839–1932

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 58:2–4

Sione 16:33