Hivá
Ko e Fua Lotu ʻa Siosefá
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

14

Ko e Fua Lotu ʻa Siosefá

ʻI he loto-fakaʻeiʻeiki

1. Naʻe lelei fau ʻa e ʻaho,

ʻI he hopo ʻa e laʻā.

Ne fiefia ʻaupito,

ʻA natula kotoa.

Fua lotu ʻa Siosefa,

Mo hū ki he ʻOtua,

Fua lotu ʻa Siosefa,

Mo hū ki he ʻOtua.

2. Ne tūʻulutui ia,

Ka ko ʻene toki fai.

Ne ʻoho ai ʻa Lūsifa,

Ke fakakāsia ai.

Kae ʻasili ai ʻa e kole,

ʻA e tama ki he Tamai,

Kae ʻasili ai ʻa e kole,

ʻA e tama ki he Tamai.

3. Fokifā ne ʻalu hifo,

Ha maama mei ʻolunga.

Naʻe lahi hono ulo,

He laʻā he hoʻatā.

ʻIloange ne hā mai ai,

ʻA e ʻAlo mo e Tamai,

ʻIloange ne hā mai ai,

ʻA e ʻAlo mo e Tamai.

4. Folofola ʻa e ʻOtua,

Siosefa ko Sīsū ē.

Fanongo kiate Ia,

Hono ʻikai mālie.

Ki he loto ʻo e Tama,

ʻA ʻene fanongoá,

Ki he loto ʻo e Tama,

ʻA ʻene fanongoá.

Fakaleá: George Manwaring, 1854–1889

Fakatuʻungafasí: Sylvanus Billings Pond, 1792–1871; naʻe toki liliu ʻe A. C. Smyth, 1840-1909

Siosefa Sāmita—Hisitōlia 1:14–20, 25

Sēmisi 1:5