Hivá
Tala ʻe he Folofola
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

168

Tala ʻe he Folofola

ʻI he fiefia

1. Tala ʻe he folofolá,

ʻI he tohi tapú,

Ka ʻikai haʻaku ʻofa,

Kovi ʻete lotú,

[Chorus]

Ko e lea ʻofa,

Hā mei he ʻOtua,

Hono ʻikai mālie mai,

Ko e ngaahi lea ofá.

2. Ke te ʻofa he ʻOtuá,

ʻAki hoto lotó,

Mo e ʻatamai kotoa,

Ko e fekau iá,

[Chorus]

Ko e lea ʻofa,

Hā mei he ʻOtua,

Hono ʻikai mālie mai,

Ko e ngaahi lea ofá.

3. ʻOfa ki ho kaungāʻapí,

Hangē pē ko koé,

ʻOfa ki ho ngaahi fili,

ʻOua naʻa tuē,

[Chorus]

Ko e lea ʻofa,

Hā mei he ʻOtua,

Hono ʻikai mālie mai,

Ko e ngaahi lea ofá.

4. ʻA e kātaki fuoloa

Mo e ʻamanakí,

Ko e fua ʻo e ʻofá

Lau ai mo e tuí

[Chorus]

Ko e lea ʻofa,

Hā mei he ʻOtua,

Hono ʻikai mālie mai,

Ko e ngaahi lea ofá.

5. Ko e koloa haohaoá

ʻOku masani iá

Maʻu ʻa e folofolá

Pea fai ki ai.

[Chorus]

Ko e lea ʻofa,

Hā mei he ʻOtua,

Hono ʻikai mālie mai,

Ko e ngaahi lea ofá.

Fakaleá: Joseph L. Townsend, 1849–1942

Fakatuʻungafasí: Edwin F. Parry, 1950–1935

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 1:38

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 84:43–45