Hivá
Hiva ʻa e Kau ʻĀngeló
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

122

Hiva ʻa e Kau ʻĀngeló

ʻI he fiefia lahi

1. Hiva ʻa e kau ʻāngeló,

Siʻi kau tauhisipí he pō,

Fanga sipi ne mālōlō,

He ko e pō ne momokó.

[Chorus]

Kuo ʻaloʻi, kuo ʻaloʻi,

ʻA e Tuʻi ʻo ʻIsilelí.

2. Mamata he fetuʻu ne hā,

Mei hahaké ne nau talá,

Māmani ko e maama lahí,

Ulo ʻaho mo e poʻulí.

[Chorus]

Kuo ʻaloʻi, kuo ʻaloʻi,

ʻA e Tuʻi ʻo ʻIsilelí.

Fakaleá mo e tuʻungafasí: Fasi tuʻufonua fuoloa ʻa Pilitānia, ca. senituli 17

Luke 2:8–20