Hivá
ʻOku Fakaʻofoʻofa ʻa e Fale ʻo e ʻEikí
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

181

ʻOku Fakaʻofoʻofa ʻa e Fale ʻo e ʻEikí

ʻI he loto-fakamātoato

1. ʻOku fakaʻofoʻofa

ʻa e fale ʻo e ʻEikí,

Fakataha ki ai ʻa e

kau māʻoniʻoní,

Ke fai ha ngāue ki

siʻi kau pekiá,

Ke nau toe moʻui

pea fiefiá.

2. ʻOku fakaʻofoʻofa

ʻEne kōsipelí,

Kuo toe fakafoki

mai ki māmaní,

Koeʻuhi ke akoʻi ʻa-

ki Hono kakaí.

Ke nau lava hao me-

i he mate fokí.

3. ʻOku fakaʻofoʻofa

nofo ʻi he ʻEikí,

Pea te tau tupuleki-

na ʻi he moʻoní,

ʻO moʻui fiefia

pea taʻengatá.

He kuo ʻosi fakapa-

pau he fuakavá.

Fakaleá: Frank I. Kooyman, 1880–1963. © 1948 LDS

Fakatuʻungafasí: Tracy Y. Cannon, 1879–1961. © 1948 LDS

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 138:47–48

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 132:19–20