Hivá
ʻOku ʻi ai ha Fonua
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

103

ʻOku ʻi ai ha Fonua

ʻI he loto-ʻapasia

1. ʻOku ʻi ai ha fonua,

ʻOku taʻengata.

Ko hotau Hau ne pekia,

Ko e Fakalaloa.

2. ʻOku tau fakaʻānaua,

ʻA hono ngaahi tā.

Tafe hono taʻataʻa,

Ka tau hao kotoa.

3. ʻIkai ha koloa ʻe taau,

Ke vete ange au.

Kae fakaava kiate au.

ʻA Hono kolo hau.

4. ʻOku fuʻu fakaʻofa,

ʻA ʻEne pekia.

Ko hotau Fakalaloa,

Ki he kolo ʻofa.

Fakaleá: Cecil Frances Alexander, 1818–1895

Fakatuʻungafasí: John H. Gower, 1855–1922

Sione 19:16–20

Hepelū 13:12