Hivá
ʻA e Kau Tauhi-sipi ʻi Siutea
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

120

ʻA e Kau Tauhi-sipi ʻi Siutea

ʻI he fiefia

1. ʻA e kau tauhisipi ʻi Siuteá,

Naʻa nau ongoʻi ʻa e hiva,

[Chorus]

Ongolelei, Ongolelei,

Ongolelei ʻa e ʻOtua,

Melino ki māmani.

ʻOfa pē ki he kakai.

2. ʻOku mālie fau ʻa e hiva ni,

Ko e ʻaloʻofa mei he langi,

[Chorus]

Ongolelei, Ongolelei,

Ongolelei ʻa e ʻOtua,

Melino ki māmani.

ʻOfa pē ki he kakai.

3. Ke tau loto-fakafiefia,

Fakataha mo e kau ʻāngelo,

[Chorus]

Ongolelei, Ongolelei,

Ongolelei ʻa e ʻOtua,

Melino ki māmani.

ʻOfa pē ki he kakai.

4. Fakavave ʻa e ngaahi kuonga,

ʻE hiva ai ʻa e kakai kotoa,

[Chorus]

Ongolelei, Ongolelei,

Ongolelei ʻa e ʻOtua,

Melino ki māmani.

ʻOfa pē ki he kakai.

Fakaleá mo e tuʻungafasí: John Menzies Macfarlane, 1833–1892

Luke 2:8–20

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 45:71