Hivá
Tau Tuku Kolōlia
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

131

Tau Tuku Kolōlia

Ke Longomoʻui

1. Tau tuku kolōlia,

Mo ngāue fiefia,

Hotau kalauini ia,

ʻOku mahuʻinga.

[Chorus]

Tau laka ki he ʻapi,

Maʻa mo masani,

Nofo taʻengata ai,

Mo ʻetau Tamaí.

2. Tau laka fakaʻaho,

Hēvani ʻa e kolo,

Tau ngāue ke tau hoko,

He kolo mālōlō.

[Chorus]

Tau laka ki he ʻapi,

Maʻa mo masani,

Nofo taʻengata ai,

Mo ʻetau Tamaí.

3. Ko e fānau kuó Ne fili,

Ki Hono taloni,

Mālō ki hotau ʻEikí,

Hono māfimafí.

[Chorus]

Tau laka ki he ʻapi,

Maʻa mo masani,

Nofo taʻengata ai,

Mo ʻetau Tamaí.

Fakaleá mo e tuʻungafasí: John M. Chamberlain, 1844–1930

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 27:15–18

1 Tīmote 6:12