Hivá
ʻOku Aata ʻa e Moʻoní
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

170

ʻOku Aata ʻa e Moʻoní

ʻI he loto-fakakaukau

1. ʻOku aata ʻa e moʻo-

ni ʻi hotau lotó,

Maama ʻo e kōsipeli

ki ha niʻihi fokí,

Pea kapau ʻokú ke fai

ha ngaahi anga koví,

Pea ʻe tekeʻi koe,

ʻokú ke anga pehē.

[Chorus]

ʻOua te ke fakamaau koe,

Ko e akonaki iá,

Naʻe tala ʻe Sīsū,

ʻOua te ke fakamaau.

2. Ne tala ʻe Sīsū anga-

lelei loto vaivai,

He ʻoku taʻe taau

ke ke fai fakamaau,

Pea kapau te u maʻa

pea haohaoa,

Te u ʻofa ʻo ʻikai

tokaʻi ʻa e koví.

[Chorus]

ʻOua te ke fakamaau koe,

Ko e akonaki iá,

Naʻe tala ʻe Sīsū,

ʻOua te ke fakamaau.

3. Pea kapau te u feinga

maʻu pē ke u fai,

ʻA ʻEne ngaahi fekau

peá u ʻofa moʻoni,

Pea ʻofa moʻoni ki

hoku kaungāʻapí,

Ta ʻoku ou ʻalu ʻi he,

Hala ʻoku fāsiʻí.

[Chorus]

ʻOua te ke fakamaau koe,

Ko e akonaki iá,

Naʻe tala ʻe Sīsū,

ʻOua te ke fakamaau.

4. Ko e angaleleí pe-

a mo e faiʻofá,

ʻOkú na fakamaama,

pea fakamoʻuí,

ʻI heʻeku fakamaau ho-

ku tokoua vaivaí,

ʻOku ou toki ʻiló ni,

ne u fai angahala.

[Chorus]

ʻOua te ke fakamaau koe,

Ko e akonaki iá,

Naʻe tala ʻe Sīsū,

ʻOua te ke fakamaau.

5. Fakamoʻui ʻe he ʻofa

peá u toki ʻiló,

ʻEku halá heʻikai

te u tokoni ki aí,

ʻO lau ʻa e siʻí, kae

liʻaki e lahí,

Ko hoku ungaʻangá pē

ʻa e ʻofa ʻa Sīsū.

[Chorus]

ʻOua te ke fakamaau koe,

Ko e akonaki iá,

Naʻe tala ʻe Sīsū,

ʻOua te ke fakamaau.

Fakaleá: ʻIlisa R. Sinou, 1805–1887; faʻu ʻe M. E. Abbey ʻa e taú

Fakatuʻungafasí: Charles Davis Tillman, 1861–1943

Mātiu 7:1–5

ʻAlamā 41:14–15