Hivá
Fiefia ki Māmani
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

110

Fiefia ki Māmani

ʻI he fiefia lahi

1. Fiefia ki māmani,

Ka haʻu ʻa e ʻEiki,

Ke tau tali hotau Tuʻi,

Hiva fakamālō,

Pea mo e kau ʻāngelo,

Hiva pea mo e kau ʻāngelo.

2. Fiefia kia Sīsū,

ʻO ka Ne ka haʻu,

Lea ʻa e maka mo e teleʻa,

Nau hiva fiefia,

Nau hiva fiefia,

Hiva ʻi he fiefia.

3. ʻE ʻikai ke tupu hake,

ʻA e angahala,

Ka te Ne ʻomi tāpuaki,

ʻOmi meí he ʻEiki,

Ngaahi tāpuaki,

ʻA e ngaahi tāpuaki.

4. Fiefia ki he langi.

ʻA e kau ʻIsileli,

Fetuʻu he langi mou hā,

ʻO tala fakahā

ʻA Hono ngeia,

Fakahā Hono ngeia.

Fakaleá: Isaac Watts, 1674–1748; fokotuʻutuʻu ʻe William W. Phelps, 1792–1872. Naʻe kau ʻi he ʻuluaki himi ʻa e Siasi, 1835

Fakatuʻungafasí: George F. Handel, 1685–1759, fokotuʻutuʻu fakatuʻungafasi ʻe Lowell Mason, 1792–1872

ʻAlamā 5:50

Same 97:1

Same 98:4–9