Hivá
Kau Fefine ʻo Saioné (Kakai Fefine)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

201

Kau Fefine ʻo Saioné

Kakai Fefine

Māmalie

1. Kau fefine ʻo Saione, ngāue fakatahá,

Kumi ki he pale ngāue ʻa e ʻOtuá,

Langa Hono puleʻanga he faivelengá,

Nonga ʻa e vaivai pea mo e ongosiá.

2. Fakahā ʻe he ʻāngeló, ki he kau fefiné,

Meʻafoaki ne maʻu ʻe kinautolu pē,

Fai ʻa ia ʻoku lelei mo taau,

Fakafiefia mo tāpuakiʻi atu.

3. ʻOku fuʻu lahi ʻa ʻetau ngāué,

Fai ʻaki ʻa e ivi mo e laumālié,

ʻO maʻu mei he Laumālie ha tokoni,

Ko ha ikuna ia ʻoku moʻoní.

Fakaleá: Emily H. Woodmansee, 1836–1906.

Fakatuʻungafasí: Janice Kapp Perry, fāʻeleʻi 1938. © 1985 LDS

Kalētia 6:2, 9–10

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 11:12–14