Hivá
ʻOku ʻOfa ʻa e Tauhi
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

128

ʻOku ʻOfa ʻa e Tauhi

ʻI he loto-nonga

1. ʻOku ʻofa ʻa e tauhi.

Heʻene fanga sipi.

Lahi ʻa e ʻofa ne tuku,

Kiate kinautolu.

ʻOku ʻofa ʻa e tauhi.

He fanga sipi ne hē.

ʻOkú Ne ʻalu ke kumi.

ʻI he potu fulipē.

[Chorus]

ʻOkú Ne ʻalu fano pē,

Ke kumi ʻa e sipi hē.

ʻOkú Ne ʻalu ke omi,

ʻOmi ki he lotoʻā.

2. ʻOku ʻofa ʻa e tauhi,

Heʻene fanga lami.

Kuo hē honau niʻihi,

Ki he potu liʻaki.

Sio ʻoku kumi leva,

ʻA e fanga lami ne hē,

Maʻu ʻo Ne fiefia.

ʻIlo ʻa e lami ne hē.

[Chorus]

ʻOkú Ne ʻalu fano pē,

Ke kumi ʻa e sipi hē.

ʻOkú Ne ʻalu ke ʻomi,

ʻOmi ki he lotoʻā.

3. ʻOku ʻofa ʻa e tauhi.

Kiate kinautolu.

ʻA ia ne nofo maʻu,

ʻOkú Ne ʻofa foki.

ʻI he fanga sipi ne hē,

ʻOkú Ne ui ai pē.

ʻIkai te mou kumi leva.

ʻA e fanga sipi kuo hē.

[Chorus]

ʻOkú Ne ʻalu fano pē,

Ke kumi ʻa e sipi hē.

ʻOkú Ne ʻalu ke ʻomi,

ʻOmi ki he lotoʻā.

4. Ko ʻEne keinangaʻanga,

ʻOku mahutafea,

ʻIo te mau tali leva,

Fiefia ho ui.

Tuku mai ho mau ngafa,

Hoko ko e siʻi kau tauhi.

Tuku ke mau ō ʻo kumi.

Hoʻo fanga sipi ne hē.

[Chorus]

ʻOkú Ne ʻalu fano pē,

Ke kumi ʻa e sipi hē.

ʻOkú Ne ʻalu ke ʻomi,

ʻOmi ki he lotoʻā.

Fakaleá: Mary B. Wingate, fāʻeleʻi, 1899

Fakatuʻungafasí: William J. Kirkpatrick, 1838–1921

Luke 15:4–7

1 Pita 5:2–4