Hivá
ʻOtua Tāpuakiʻi Siʻomau Palōfita ʻOfeiná
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

11

ʻOtua Tāpuakiʻi Siʻomau Palōfita ʻOfeiná

ʻI he loto-faʻalotu

1. ʻOtua, tāpuakiʻi

siʻomau palōfita

ʻofeiná,

Pea fiefia mo ki-

nautolu ʻOku nau

fili ki he lelei

mo e moʻoni.

2. ʻE mafola atu

ʻa Ho puleʻanga

tala ʻe he

kau palōfitá.

ʻE ʻi he tahi ki

he tahi pea te tau

mamata ki aí.

3. Ke mou taha pē ʻo ha-

ngē ko e Tamaí

mo Hono ʻAló

Pea taha ʻi he loto

maʻu ai pē, pea tuʻu

maʻu ʻo aʻu ki he

taʻengatá.

Fakaleá: Bernard Snow, 1822–1894

Fakatuʻungafasí: Harry A. Dean 1892–1987.

© 1985 LDS

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 107:22

3 Nīfai 19:23