Hivá
Ko e ʻOtuá ko e ʻOfa
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

44

Ko e ʻOtuá ko e ʻOfa

Hiva fiemālie

1. Māmani kei ʻalaha,

Hā mai ʻa hono ngeiá,

Hēvani ʻo e ʻOtuá.

Hā fakaʻofoʻofa.

Pea tala ʻa Ho ngeiá.

ʻOtua ko e ʻofá.

2. Leʻo mei he moʻungá,

Toafa mo e vaotā,

Matangi ʻoku angí

Hiva ʻa e manupuna

Pea hiva fakataha,

ʻOtua ko e ʻofá.

3. ʻAmanaki leleí.

Tupu he loto ʻofá,

Laumālie ne tuku maí.

Takanga mo e kakaí,

Leʻo mei ʻolungá,

ʻOtua ko e ʻofá.

Fakaleá: Thomas R. Taylor, 1807–1835, alt. Naʻe kau ʻi he ʻuluaki tohi himi ʻa e Siasi, 1835

Fakatuʻungafasí: Thomas C. Griggs, 1845–1903

1 Sione 4:7–8

Mōsese 6:63