Hivá
Ko e ʻOfa ʻa e ʻOtuá
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

198

Ko e ʻOfa ʻa e ʻOtuá

ʻI he loto-ʻapasia

1. ʻI he ʻeku vakai

Hopo hake ʻa e laʻā,

Peá u fakakaukaú

ʻOfa he ʻaho kotoá.

2. ʻE Tamai ke ʻafió

He fakamālōʻiá,

Hoʻo ʻofa ʻaufuatō

Ki Hoʻo ngaahi fānaú.

Fakaleá: Marie C. Turk. 1951 LDS

Fakatuʻungafasí: Willy Reske, fāʻeleʻi 1897. © 1951 LDS

Same 68:19

Same 36:7