Hivá
Ko Sīsū ko e Maka-tuliki
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

15

Ko Sīsū ko e Maka-tuliki

ʻI he loto-fiefiá

1. Ko Sīsū ko e maka-tulikí,

He makatuʻunga ʻo e Siasí,

Maka he ʻikai faʻa ueʻí

He ngaahi matapā ʻo hētesí.

[Chorus]

Ne tala ʻe Sīsū kia Pita

ʻO Ne tala ʻo fakahā

Te U langa hoku Siasi

Ki he maká ni.

2. Naʻe tala ʻe he palōfitá,

Kuo ʻi ai ʻi Saioné,

Ha maka ko e tūkiaʻangá,

Maka fakaʻita ki he kakai.

[Chorus]

Ne tala ʻe Sīsū kia Pita

ʻO Ne tala ʻo fakahā

Te U langa hoku Siasi

Ki he maká ni.

3. Naʻá Ne fokotuʻu ki aí,

Kau ʻaposetolo ki he Siasí,

Kau palōfita kau akonakí,

Kau ʻevangeliō kau tauhí.

[Chorus]

Ne tala ʻe Sīsū kia Pita

ʻO Ne tala ʻo fakahā

Te U langa hoku Siasi

Ki he maká ni.

Fakaleá mo e Tuʻungafasí: Sione Tuliakiono, 1868–1946

ʻEfesō 2:20

2 Nīfai 18:14–17