Hivá
Kuo Ui Kimoutolu (Leʻo Fakatangata)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

203

Kuo Ui Kimoutolu

Leʻo Fakatangata

ʻI he loto-malohi

1. Kuo ui kimoutolu ke fai takimuʻá,

ʻI he pule ʻoku tapu maʻu mei he ʻOtuá,

Ke fai ʻa e malangaʻaki ʻo e kōsipelí,

ʻI he ngaahi moʻunga, ngaahi puleʻangá.

2. ʻOua ʻe hīkisia kae fai angavaivai,

ʻAki ʻa e loto-maʻá ke ngali tangata,

Hiki hake ho leʻo hangē ha piukalá,

ʻO tala ki māmani ʻe haʻu honau ʻEikí.

3. Tuku ʻa e launoa mo e angakoví,

Pea lotu taʻe tuku pea fai moʻoní,

Maʻu ʻa e Laumālié ke tataki koé,

He ʻoku ou ʻiate koe ko ho Fakamoʻuí.

4. ʻE maʻu ho tāpuaki mei homou ʻOtua,

Pea mo e nāunau kae ʻikai ko e mate

Te ke aʻu ki Saione ʻo maʻu ho totongi,

ʻE ʻikai ha mamahi ka ko e fiemālie.

Fakaleá: Mary Judd Page, 1818–1907

Fakatuʻungafasí: Daniel B. Towner, 1850–1919

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 4:1–7

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 75:2–5