Hivá
ʻOku Maʻongoʻonga ē Hoʻo ʻOfa
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

50

ʻOku Maʻongoʻonga ē Hoʻo ʻOfa

ʻI he loto-ʻapasia

1. ʻOku maʻongoʻonga ē,

Hoʻo ʻofa Sīsū ē,

Taki au Ho Laumālié,

Ke ʻoua naʻá ku hē,

ʻAve ʻeku angahalá,

Pea fakangalomiá

Huhuʻi ē mahuʻingá,

Ki hotau faʻahingá.

2. ʻOku maʻongoʻonga ē,

Kuo hā ho ivi pē,

Neongo ʻa e vaivaí,

Ka ʻokú ke tataki,

Hoku hala ki he ʻEikí,

Hala ʻoku fāsiʻi,

Huhuʻi ē mahuʻingá,

Heʻikai hē ha tahá.

3. ʻOku maʻongoʻonga ē,

Fakafiemālié,

Ki he loto naʻe ʻauhē,

ʻI he vanu ʻo e maté,

Fakanonga ʻa e peaú,

Ko ha lotomaumaú,

Huhuʻi ē mahuʻingá,

Nofo ai taʻe ngatá.

Fakaleá mo e tuʻungafasí: H.R. Palmer, 1834–1907

ʻĪsaia 26:3–4

Same 145:8–9, 14–21