Hivá
Kuo Toe Tuʻu ʻa e ʻEiki
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

109

Kuo Toe Tuʻu ʻa e ʻEiki

ʻI he fiefia lahi

1. Kuo toe tuʻu ʻa e ʻEikí Hāleluʻia,

ʻĀngelo mo e kakai Hāleluʻia.

Hiva fetaliaki Hāleluʻia.

ʻA langi mo māmani Hāleluʻia.

2. Kuo lava ʻa e huhuʻi Hāleluʻia,

Tau kuó Ne ikunaʻi Hāleluʻia.

Sīsū hoʻo touʻanga Hāleluʻia.

Hao ʻa māmani kotoa Hāleluʻia.

3. Tuʻi lāngilangiʻia Hāleluʻia,

Mate ʻena kuo fōngia Hāleluʻia.

Ne pekia ka tau hao Hāleluʻia.

Faʻitoka kuo tō Hāleluʻia.

Fakaleá: Charles Wesley, 1707–1788

Fakatuʻungafasí: Anon., Lyra Davidica, 1708

1 Kolinitō 15:20, 53–57