Hivá
Monū ka ko ha Monū ne Tō
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

78

Monū ka ko ha Monū ne Tō

ʻI he loto-faʻalotu

1. Monū ka ko ha monū ne tō,

Ne tafitonga ʻa e langi ē,

Ne lotu siʻi kāinga ʻo pehē,

Sapaoti ʻafio Ho fale.

[Chorus]

ʻOku mau tautapa ē,

Toka pē Ho hōifua,

Lingi Ho Laumālie,

Tali hū Ho huafa.

2. Lāngilangi ʻo ʻIsileli,

Ne toka he temipalé,

Siʻi kāinga ne nofo Ho falé,

Ko homau mālohinga maʻu pē.

[Chorus]

ʻOku mau tautapa ē,

Toka pē Ho hōifua,

Lingi Ho Laumālie,

Tali hū Ho huafa.

3. ʻOku mau ʻamanaki atu,

Sīsū ke lingi kelesí,

Fakafonu he tāpuakí,

Tō Hoʻo ʻofa he loto Siasí.

[Chorus]

ʻOku mau tautapa ē,

Toka pē Ho hōifua,

Lingi Ho Laumālie,

Tali hū Ho huafa.

4. ʻOfa ke manatu maʻu pē,

Satai ʻafio Ho falé,

Ka mau ka tangi he hia ē,

Tali hū mo fakamolemolé.

[Chorus]

ʻOku mau tautapa ē,

Toka pē Ho hōifua,

Lingi Ho Laumālie,

Tali hū Ho huafa.

5. Ulo maʻu pē heni Ho maamá

Tufaki poto Ho huafá

Huluhulu ai pē he halá

Ke mau ʻilo meʻa taʻe ngatá.

[Chorus]

ʻOku mau tautapa ē,

Toka pē Ho hōifua,

Lingi Ho Laumālie,

Tali hū Ho huafa.

6. ʻOku mau fakaʻamua loto pē

ʻE Tamai afe noa pē

Ke ʻaonga siʻemau ngāué

Ke hoko ko homau ʻamui ē.

[Chorus]

ʻOku mau tautapa ē,

Toka pē Ho hōifua,

Lingi Ho Laumālie,

Tali hū Ho huafa.

Fakaleá mo e tuʻungafasí: Sōsaia Mataele, 1873–1959

Hilamani 12:1

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 6:9