Hivá
Fakatapuʻi Au
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

64

Fakatapuʻi Au

ʻI he loto-nonga

1. Fakatapuʻi au,

ke u holi lahi.

Afe mei he kovi,

ʻo faʻa kātaki.

Ke lahi ʻa e tui,

ki he Huhuʻi.

Peá u ngāue lahi,

lotu moʻoni.

2. Ke lahi ʻa e ʻofa,

falala ai pē.

Ki he Fakamoʻui,

ke lahi ange.

ʻA e lotomamahi,

Ho kalusefai.

ʻO angavaivai,

naʻa ngalo Ia.

3. Fakamaʻa au,

maʻu ai pē.

Ke u loto melino,

holi ki ʻapi.

ʻI Ho puleʻanga,

tokoniʻi au.

Pea moʻui ai ho-

ku Laumālie.

Fakaleá mo e tuʻungafasi: Philip Paul Bliss, 1836–1876

3 Nīfai 12:48

3 Nīfai 27:27