Hivá
Sīsū ē Ne ʻAloʻi
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

107

Sīsū ē Ne ʻAloʻi

Molumalu

1. Sīsū ē Ne ʻaloʻi,

Mai ʻi he māʻulalo,

ʻO faingataʻaʻia,

Ka kuó Ne ʻafio,

Mai ʻeni ko e Tuʻi.

2. Ko Ia ko e Tuʻi,

Ne fakamāʻulalo,

Ko e ʻEiki Lahi Ia,

Ne punou he kolosi,

Kuo heka mai he ʻao.

3. Ne toʻe Hono loto,

Pea mo e loʻimata,

Fotu mai ʻi he vaivai,

Liʻaki ʻe he kakai,

Kuo hoko ko e Tuʻi.

4. Liʻaki toko taha,

Ka kuo hoko ʻeni,

Maʻu Hono ʻafioʻanga

Fakaʻeiʻeiki,

ʻO hoko ko e Tuʻi.

Fakaleá: Paʻale P. Palati, 1807–1857

Fakatuʻungafasí: Giacomo Meyerbeer, 1791–1864

Luke 2:7

Mātiu 25:31