Hivá
ʻE Sihova Haofaki
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

43

ʻE Sihova Haofaki

ʻI he loto-fakaʻeiʻeiki

1. ʻE Sihova haofaki,

ʻE Ho nima mālohí,

ʻA kimautolu vaivai ní,

Ki he fonua lelei,

ʻE Sihova, ʻE Sihova

Fakahinohino mai, hino mai,

Fakahinohino mai.

2. Fauniteni ʻo Saione,

Fonu ʻi he moʻuí,

Hifo mai ha tāpuakí,

Ki Ho fānau kuo hē.

ʻE Sihova, ʻE Sihova,

ʻOua naʻa tuotuai, tuotuai,

ʻOua naʻa tuotuai.

3. ʻO ka ke ka hāʻele mai,

Mo Hoʻo kau ʻāngeló

Ke mau kau mo e kau monū,

Kuo tohi hingoá,

ʻI he tohi, ʻI he tohi,

ʻO e kakai moʻuí, moʻui

ʻO e kakai moʻuí.

Fakaleá: William Williams, 1717–1791. Liliu ʻa e veesi ʻuluakí ʻe Peter Williams, 1722–1796. Naʻe kau ʻi he ʻuluaki tohi himi ʻa e Siasí, 1835.

Fakatuʻungafasí: John Hughes, 1873–1932

ʻEkesōtosi 13:21–22

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 45:57