Hivá
Akoʻi Au ke U ʻEva he Māmá
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

196

Akoʻi Au ke U ʻEva he Māmá

ʻI he loto-faʻalotu

1. Akoʻi au he maama hoʻo ʻofá,

Ke u lotu atu ki he ʻAfiona,

Ke u ʻilo ʻa e moʻoni kotoa,

Akoʻi au ʻi Hoʻo maama.

2. Haʻu tamaiki pea ke tau akó,

ʻEne ngaahi fekau pea mahino,

ʻO nofo ʻi Hono ʻafioʻanga,

ʻAʻeva maʻu pē ʻi he maama.

3. ʻE Tamai ʻoku mau fakamālō,

Hoʻo tataki pea kuó u ʻilo,

ʻO hiva fakafetaʻi fiefia,

ʻAʻeva fiefia ʻi he maama.

Fakaleá mo e tuʻungafasí: Clara W. McMaster, fāʻeleʻi 1904. © 1958 LDS

ʻĪsaia 2:5

ʻEfesō 5:8