Hivá
Fili ʻa e Moʻoní
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

146

Fili ʻa e Moʻoní

Fofonga fiefia

1. Fili ʻa e moʻoní ki ho loto ē,

Tokoni ʻe he Laumālie

Ngingila ʻEne maama maʻu pē,

ki he kakai fulipē.

[Chorus]

Tuʻu he totonu:

taki hala ko e poupou.

Hā he faitotonu.

Tāpuaki te ke maʻu.

2. Fili ʻa e moʻoní ko ho tokoni,

Ka ʻahia koe ʻe ho fili

Tonu mo e hala ʻe fakafehuʻi

tau falala ki he ʻEiki,

[Chorus]

Tuʻu he totonu:

taki hala ko e poupou.

Hā he faitotonu.

Tāpuaki te ke maʻu.

3. Fili ʻa e moʻoní mo e melino,

Ki ho laumālie kae hao

Pea ngāue velenga he ʻaho mo e pō

ko hēvani hotau kolo.

[Chorus]

Tuʻu he totonu:

taki hala ko e poupou.

Hā he faitotonu.

Tāpuaki te ke maʻu.

Fakaleá: Joseph L. Townsend, 1849–1942

Fakatuʻungafasí: Henry A. Tuckett, 1952–1918

Molonai 7:16–17

2 Nīfai 2:27–28