Hivá
Hoko ʻa ʻApi ko e Hēvani
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

188

Hoko ʻa ʻApi ko e Hēvani

Loto-fiefia

1. ʻE maʻu ʻa hēvani,

He ʻofa ʻi ʻapi,

ʻE ʻi ai ʻa e fiefia,

Maʻu mei he ʻOtua.

Fiefia mo e ʻofa.

Maluʻi mo e nonga.

Hoko ʻa ʻapi ko e hēvani,

Pea tau nofo ai.

2. Fāmili ke tokanga,

ʻOfa ke māfana,

Nofo ai mo e fiefia,

Fakahā hoʻo maama.

Muimui ki he mātuʻa.

Pea fai talangofua.

Hotau ʻapi fakalangi,

Pea tau nofo ai.

3. Lotu ʻi hotau ʻapi,

Ongo fakalangi,

Kumi he folofolá,

Pea fakanonga.

Hiva fakafetaʻi,

ʻE Tamai ke u ʻilo ai.

ʻAho malū ʻapi lelei,

Pea tau nofo ai.

Fakaleá: Carolyn Hamilton Klopfer, fāʻeleʻi 1936. © 1985 LDS

Fakatuʻungafasí: W. Herbert Klopfer, fāʻeleʻi 1936. © 1985 LDS

ʻEfesō 6:1–4

Mōsaia 4:13–15