Hivá
Ko e Ngāue ke Fai
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

130

Ko e Ngāue ke Fai

ʻI he loto-fiefia

1. Ko e ngāue ke fai,

Ko e laʻā ʻe tō,

Kiate au mo e fāmilí,

Ko e laʻā ʻe tō,

ʻOku fanafana mai,

Talangofua ki ai,

Kakato e ngāue He

Ko e laʻā ʻe tō.

2. Ko e ʻofa ʻaufuatō,

Ko e laʻā ʻe tō,

Ongona hoku leʻó,

Ko e laʻā ʻe tō,

Ko e tangi fakamamahi,

Ngāue fehalaaki,

Mole ʻa e maama ʻa e taki,

Ko e laʻā ʻe tō.

3. Te u fononga he hala,

Ko e laʻā ʻe tō,

Pea te u talangofuá,

Ko e laʻā ʻe tō,

Fakahā ʻa e angahala,

Pea te Ne fakamaʻá,

Pea ʻomi tāpuaki,

Ko e laʻā ʻe tō.

Fakaleá: Josephine Pollard, 1834–1892

Fakatuʻungafasí: William J. Kirkpatrick, 1838–1921

ʻAlamā 34:32–35

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 88:123–125