Hivá
Māmani Fakaʻofoʻofa
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

29

Māmani Fakaʻofoʻofa

ʻI he fiefia

1. Māmani fakaʻofoʻofa,

Mo e ngaahi langi kotoa,

Talu homau fanauʻi,

Mo Hoʻo kei ʻofaʻi.

[Chorus]

Ko ho lāngilangi ʻEiki.

Hiva ko e fakafetaʻi.

2. Ko e feituʻulaʻā ko ē,

ʻAho mo e poʻuli pē,

Moʻunga mo e teleʻá,

Fetuʻu, māhina mo e laʻā.

[Chorus]

Ko ho lāngilangi ʻEiki.

Hiva ko e fakafetaʻi.

3. Ko e fiefia he ʻofa,

Fānau pea mo e mātuʻa,

Kaumeʻa felatani,

Mo e fakakaukau lelei.

[Chorus]

Ko ho lāngilangi ʻEiki.

Hiva ko e fakafetaʻi.

Fakaleá: Folliott S. Pierpoint, 1835–1917

Fakatuʻungafasí: Conrad Kocher, 1786–1872

Same 95:1–6

Same 33:1–6